การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “กลิ้งเพื่อน้อง” โดยสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

posted in: NEWS | 0

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “กลิ้งเพื่อน้อง”

โดยสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ BLU-O RHYTHM & BOWL ชั้น 4 เมเจอร์รัชโยธิน

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
นำโดยนาง มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมฯ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “กลิ้งเพื่อน้อง”
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556 ณ เมเจอร์รัชโยธิน ได้รับเกียรติจาก   พลเอกจรัล กุลละวณิชย์
เป็นประธานเปิดงาน   โดยมี   นางสุมน ปราณีประชาชน,   พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร,
พลเอกสมโภชน์ นนทชัย,  พลเรือโทมนต์ชัย วิมุกตานนท์,  ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร,
นางสาวเอิร์ธ สายสว่าง,   นางสาวสุจิตรา หมวดพล   และคณะกรรมการ  ให้การต้อนรับ
วัตถุประสงค์การจัดงาน

     1. เพื่อหารายได้สนับสนุน “โครงการมุมหนังสือสื่อสร้างสรรค์ปัญญา”

    2. เพื่อใช้ดำเนินงานในการให้การสงเคราะห์โรงเรียนในถิ่นกันดาร

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีผู้ร่วมแข่งขันอย่างคับคั่ง โดยมีผู้ร่วม
สนับสนุนหลัก คือ คีรีมนตรา รีสอร์ท หัวหิน, บริษัท หัวหินทรัพย์สิริ พร็อพเพอร์ตี้, นักศึกษา
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   ราชอาณาจักร   หลักสูตรการบริหารจัดการขั้นสูง รุ่นที่ 4,
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ,   บริษัท เอส-วิส ลิฟท์ อัพ จำกัด,   ห้างหุ้นส่วนพรหมมังกร,
บริษัทโกบอล อิเลคทริค มอเตอร์เอเชีย จำกัด,   บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน), คุณเกรียงศักดิ์ – คุณพวงทอง อานันทนะสุวงศ์ สนับสนุนถุงผ้าแจกให้กับผู้ร่วม
แข่งขัน มีการแจกรางวัลพิเศษต่างๆ ให้กับทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันมากมาย อาทิ รางวัลขวัญใจ
กลิ้งเพื่อน้อง, ครอบครัวสุขสันต์, เฮฮาปาร์ตี้ ฯ โดยมีผู้ที่ชนะการแข่งขันได้รับถ้วยรางวัล
ประเภทต่างๆ ดังนี้

ประเภททีม

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากพลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี
คือ ทีมประชัน 2. จากครอบครัวประชัญคดี – สุขารมณ์

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากพลเอกจรัล กุลละวณิชย์
คือ ทีมไทยรุ่ง 2. จากบริษัทไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากนางมนวิภา ประชัญคดี
คือ ทีมพลเรือตรีธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ 1.

    ประเภทบุคคล 3 เกมส์รวมสูงสุดชาย

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากคุณหญิงอรุณี ปริวัติธรรม
คือ ทีม BIRT, EART, SUNA จากสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา
คือ ทีมประชัน 1.จากครอบครัวประชัญคดี – สุขารมณ์
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากคุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์
คือ ทีมซี.เจ.เอส สตีล จากบริษัทซี.เจ.เอส. สตีล จำกัด

    ประเภทบุคคล 3 เกมส์รวมสูงสุดหญิง
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากพลเอกสมหมาย เกาฏีระ
คือ ทีม SAI จากบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากพลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
คือ ทีม KIAM จากพลเรือตรีธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากพลเอกสมโภชน์ นนทชัย
คือ ทีม พลเรือตรีธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ 2.

    ประเภทบุคคลเกมส์เดียวสูงสุดชาย    ถ้วยรางวัล จากนายชัย โสภณพนิช
คือ ผู้เล่นจากทีม Best จากแนนซี่โปรดัคชั่น
    ประเภทบุคคลเกมส์เดียวสูงสุดหญิง   ถ้วยรางวัล จากพลเรือโทมนต์ชัย วิมุกตานนท์
คือ ผู้เล่นจากทีม PAIจากนางศุภยงค์ เนตรสว่าง
    ประเภททีมบู้บี้ ถ้วยรางวัล จากดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร
คือ ทีม IPM จาก สำนักข่าว IPM จานส้ม เคเบิ้ล

รายได้จากการจัดงานทางสมาคมฯวางแผนงานมอบตู้หนังสือเคลื่อนที่พร้อมหนังสือเสริม
ทักษะ ในโครงการ “มุมหนังสือ สื่อสร้างสรรค์ปัญญา” ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในถิ่นทุรกันดาร
เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนรักการอ่าน เพิ่มพูนปัญญาและความรู้ทั่วไป รวมทั้งนำไปใช้ใน
การสงเคราะห์โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ – เชียงราย รวมจำนวน 10 โรงเรียน ระหว่างวันที่
24 – 26 มิถุนายน 2556 โดยสมาคมฯได้จัดเตรียม เครื่องคอมพิวเตอร์, โทรทัศน์, อุปกรณ์
การเรียน และอื่นๆ ที่โรงเรียนขาดแคลน งบประมาณส่วนหนึ่งนำไปปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน เรียน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนตามความสมควร

เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษารวมทั้งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับเด็ก เยาวชนและชุมชนในถิ่นทุรกันดาร สามารถสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ www.promotionthaieducation.org

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.promothaieducation.org/pro_07_ac_11_bowlingnews.html

 

bow-9 bow-10 bow-16 bow-17 bow-19 bow-21 bow-22 bow-23 bow-27

 

โดยบริษัท เอราวัณ มัลติโมเดิล เซอร์วิส จำกัด ได้เข้าร่วมแข้งขันในครั้งนี้ เพื้่อให้เหล่าผู้แข่งขัน ต่างโชว์ฝีมือในประหนึ่งนักโยนโบวล์มืออาชีพด้วย

Leave a Reply